หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นหลักสูตร 1+2+1 หลักสูตรร่วมระหว่างสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ วิทยาลัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปละ 4 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ และชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY หลังจากสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ทั้งสองหมาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจากทั้งสองสถาบัน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านจีนธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ภาษาจีนธุรกิจระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ กรณีศึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น

ศูนย์รับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

2cc0008aac4d139b5fc_resize
53868a6ab2cf1_resize
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20130903_resize
20071022154148459_resize
20150107064543798_resize
19300001375408132375737509047_resize
20150215093927492749_resize

บรรยากาศภายใน SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY

0e8f0b2e_resize
1_IMG_7813_resize
1c522ac7fd33ab1369a9dd46142c9f5f_resize
2f4000936645fa4cd06_resize
3_resize
600X392_shanghai_resize
640_resize
225741zvnffjrc7sag7s8g_resize
3591754_4_resize
20090630_44969_1_resize
42978006-3f3f-4c2b-94b3-56da7b0135fb_resize
81378296_resize
071106594375_resize
20131101115602_191_resize
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
e27019_634479766205683263_resize
pic0031-1_resize

บรรยากาศนครเซี่ยงไฮ้