แนะนำสาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 160 หน่วยกิต

หลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในการใช้ภาษาจีนมีควาเข้าใจในวัฒนธรรมจีน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทยและนานาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้

  1. มีความรอบรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาจีนครบทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของจีน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ