กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

ChinesePYU
10th of July 2019 06:39 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
Message image
ChinesePYU
9th of July 2019 06:34 AM
นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม “รับน้องเฮฮา” ให้แก่น้องปี1 เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่และเป็นการการเชื่อมสัมพันธ์สายใยพี่น้อง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง BB307 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
4th of July 2019 03:29 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2 ปริญญา นางสาวกัญญ์วรา หรั่งขาว นางสาววงศ์ระวี ชุ่มมงคล และนางสาวณัฏฐ์ชญาดา แซ่ห่วง เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
Message image
ChinesePYU
4th of July 2019 03:19 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายสิรธีร์ เชาวน์สิริวีรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท”กีฬาดีเด่น” ในโครงการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
4th of July 2019 03:18 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชฎากาญจน์ สายวังจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท”วิชาการดีเด่น” ในโครงการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
4th of June 2019 03:01 AM
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Message image
ChinesePYU
24th of May 2019 06:33 AM
นักศึกษาชั้นปีที่2-3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงชุด”PYCบินลัดฟ้าสู่SHNU” ในงานกีฬานานาชาติครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
Message image